САЙТ ПАЙДАЛАНУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ

Жалпы ережелер

1.1. Сайтты пайдаланушылардың осы Құпиялылық саясаты (бұдан әрі-Саясат) Ресей Федерациясының 2006 жылғы 27 шілдедегі №152 – ФЗ «Дербес деректер туралы» Федералдық заңының (бұдан әрі-Дербес деректер туралы Заң), сондай-ақ өңдеу кезінде адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында Ресей және халықаралық заңнаманың талаптарына сәйкес әзірленді оның дербес деректері, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негізі нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы болып табылады, оларды орындау үшін және соған сәйкес «Семченко және серіктестер» ЖШҚ дербес деректерді өңдеуді жүзеге асырады, оның ішінде:

* Ресей Федерациясының Конституциясы;

* Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі;

* «Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер туралы»08.02.1998 N 14-ФЗ Федералдық заңы;

* оператордың қызметіне байланысты қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілер.

1.2. Саясат 197022, Санкт-Петербург, Академик Павлов көшесі, 7-үй, литер А, 396 – Н үй-жайы (бұдан әрі — «Семченко және серіктестер» ЖШҚ, Оператор) мекенжайында орналасқан «Семченко және серіктестер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметіне субъектілердің дербес деректерді пайдалануы арқылы берілген дербес деректерді өңдеу кезінде қолданылады сайттың деректері «Семченко және серіктестер» ЖШҚ Мекен-жайы бойынша Интернеттің ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде https://semchenko.su, оның ішінде сайтта орналастырылған электрондық пошта мекенжайларына ақпарат жіберу арқылы.

1.3. Саясат «Семченко және серіктестер»ЖШҚ өңдейтін сайт пайдаланушылары ұсынған барлық дербес деректерге қатысты қолданылады. Саясат операторда осы Саясат бекітілгенге дейін де, одан кейін де туындаған дербес деректерді өңдеу саласындағы қатынастарға қолданылады.

1.4. Саясат «Семченко және серіктестер» ЖШҚ-ның жеке деректерді өңдеу және қорғау тәсілін анықтайды. Саясат ашық және жалпыға қол жетімді құжат болып табылады. Егер сізде саясатқа қатысты сұрақтарыңыз болса, оның түсінігі мен навигациясын жақсарту бойынша ұсыныстарыңыз болса немесе сіздің жеке деректеріңізді өңдеу және оларды қорғау бойынша сұрақтарыңыз болса, бізге электрондық пошта арқылы хабарласа аласыз.

1.5. Саясат «Семченко және серіктестер» ЖШҚ субъект туралы ала алатын және оның келісімі алынған жеке деректерді қамтитын барлық ақпаратқа қатысты қолданылады.

1.6. Оператор Пайдаланушының келісімінсіз осы саясатқа өзгерістер енгізуге құқылы. Өзгерістер оператор анықтаған күннен бастап күшіне енеді. Өзгерістер сайтта жариялануға тиіс.

1.7. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар:

Дербес деректер-тікелей немесе жанама түрде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (субъектіге)қатысты кез келген ақпарат;

Дербес деректер операторы (оператор) – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеудің мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;

дербес деректерді өңдеу-автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе оларды пайдаланбай жасалатын дербес деректермен кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы.

Дербес деректерді өңдеу мыналарды қамтиды, соның ішінде:

жинау;

жазу;

жүйелеу;

жинақтау;

сақтау;

нақтылау (жаңарту, өзгерту) ;

шығару;

пайдалану;

беру (тарату, беру, қол жеткізу) ;

иесіздендіру;

бұғаттау;

жою;

жою.

дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу-есептеу техникасы құралдарының көмегімен дербес деректерді өңдеу;

дербес деректерді тарату-анықталмаған тұлғалар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;

дербес деректерді ұсыну-белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;

дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (өңдеу дербес деректерді нақтылау үшін қажет болған жағдайларды қоспағанда);

дербес деректерді жою-нәтижесінде дербес деректердің ақпараттық жүйесіндегі дербес деректердің мазмұнын қалпына келтіру мүмкін болмайтын және (немесе) нәтижесінде дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын әрекеттер;

дербес деректерді иесіздендіру-нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты субъектіге тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер;

дербес деректердің ақпараттық жүйесі-дербес деректердің дерекқорларында қамтылған және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;

дербес деректердің құпиялылығы-егер Федералдық заңда өзгеше көзделмесе, дербес деректерге қол жеткізген тұлғалардың оларды үшінші тұлғаларға жария етпеуі және Субъектінің келісімінсіз дербес деректерді таратпауы міндеті;

дербес деректерді трансшекаралық беру-дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке тұлғаға немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;

сайтты пайдаланушы, Субъект-сайтқа кірген Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес кез-келген жеке тұлға;

Cookie файлдары-бұл веб-сервер жіберген, пайдаланушының компьютеріндегі файлда сақталатын, оны сайтта одан әрі анықтау үшін деректер бөлігі;

Сайт-сайт мекен-жайы бойынша https://semchenko.su, » Семченко және серіктестер «ЖШҚ көрсетілетін қызметтер туралы хабарлау үшін пайдаланады; сайттың иесі»Семченко және серіктестер» ЖШҚ болып табылады.

Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері

Оператордың құқығы бар:

Дербес деректер туралы заңда немесе басқа федералдық заңдарда өзгеше көзделмесе, Дербес деректер туралы Заңда және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерде көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті шаралардың құрамы мен тізбесін дербес айқындау;

егер Федералдық заңда өзгеше көзделмесе, субъектінің келісімімен басқа тұлғаларға жеке деректерді өңдеуді осы адаммен жасалған шарт негізінде тапсырыңыз;

субъект дербес деректерді өңдеуге келісімін қайтарып алған жағдайда, «Семченко және серіктестер» ЖШҚ Дербес деректер туралы заңда көрсетілген негіздер болған кезде дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді өңдеуді жалғастыруға құқылы.

Оператор міндетті:

Дербес деректер туралы Заңның талаптарына сәйкес дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру;

егер заңнамада өзгеше көзделмесе, субъектінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария етпеуге және дербес деректерді таратпауға;

Дербес деректер туралы заңнамада көзделген міндеттердің орындалуын қамтамасыз етуге бағытталған шараларды қабылдау; оларды өңдеу кезінде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау;

субъектілердің құқықтарының бұзылуына әкеп соққан дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ беру (беру, тарату, қол жеткізу) фактісі анықталған жағдайда Оператор мұндай оқиғаны оператор, Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті орган немесе өзге де мүдделі тұлға анықтаған кезден бастап Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органды хабардар етуге міндетті:

— 24 сағат ішінде болған оқиға туралы, Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын бұзуға әкеп соққан болжамды себептер және субъектілердің құқықтарына келтірілген болжамды зиян туралы, тиісті оқиғаның салдарын жою жөнінде қабылданған шаралар туралы, сондай-ақ оператор Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органмен өзара іс-қимыл жасауға уәкілеттік берген тұлға туралы, Жеке деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау мәселелері бойынша мәліметтер анықталған оқиғаға байланысты;

— 72 сағат ішінде анықталған инцидентті ішкі тергеп-тексеру нәтижелері туралы, сондай-ақ іс-әрекеттері анықталған инцидентті тудырған тұлғалар туралы мәліметтерді ұсыну (болған жағдайда).

субъект жүгінген кезде не субъектінің немесе оның өкілінің, сондай-ақ Дербес деректер туралы Заңның талаптарына сәйкес дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органның сұрау салуын алған кезде дербес деректерді өңдеу туралы қажетті ақпаратты беру;

дербес деректерді өңдеу кезінде жіберілген заңнаманы бұзушылықтарды жою, Дербес деректер туралы заңнамада белгіленген жағдайларда дербес деректерді нақтылау, бұғаттау және жою;

саясатқа, дербес деректерді қорғауға қойылатын іске асырылатын талаптар туралы мәліметтерге шектеусіз қол жеткізуді жариялау немесе өзге де жолмен қамтамасыз ету;

дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдау немесе оларды қабылдауды қамтамасыз ету.

Кәмелетке толмағандардың дербес деректерін жинау

Сайт кәмелетке толмағандардың дербес деректерін өңдеуге арналмаған. Егер сізде бала операторға өзінің жеке деректерін берді деп сенуге негіз болса, оператормен байланысып, бұл туралы пошта арқылы хабарлауыңызды сұраймыз: office@semchenko.su.

Дербес деректерді өңдеу субъектілері, көлемі, санаттары және мақсаттары

4.1. «Семченко және серіктестер» ЖШҚ сайтына жүгінген жеке тұлға немесе заңды тұлғаның өкілі:

Өңделуі мүмкін дербес деректердің көлемі мен тізбесі:

Жеке тұлғалар:

Тегі, Аты, Әкесінің аты;

Байланыс ақпараты: ұялы телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы;

заң көмегін көрсету мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін ұсынылатын мәліметтер;

Заңды тұлғалардың өкілдері:

Тегі, Аты, Әкесінің аты;

Байланыс ақпараты: ұялы және/немесе жұмыс телефонының нөмірі, электрондық пошта мекенжайы;

заң көмегін көрсету мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін ұсынылатын мәліметтер;

лауазымы және жұмысқа орналасу орны туралы мәліметтер.

Өңдеу мақсаты:

сайт пайдаланушысына сайтта орналастырылған ақпаратпен және «Семченко және серіктестер»ЖШҚ қызметімен танысу мүмкіндігін беру;

сайтты пайдаланушыға ыңғайлы түрде байланыстыру үшін;

оператордың қызметін жүзеге асыруға және ілгерілетуге бағытталған ақпараттық, жарнамалық, маркетингтік және өзге де мақсаттар.

4.2. Басқа адамдар, соның ішінде «Семченко және серіктестер» ЖШҚ ұйымдастырған іс-шараларға келушілер, «Семченко және серіктестер»ЖШҚ ақпараттық бюллетенін алатын адамдар.

Өңделуі мүмкін дербес деректердің көлемі мен тізбесі:

Тегі, Аты, Әкесінің аты;

Байланыс ақпараты: ұялы және/немесе жұмыс телефонының нөмірі, электрондық пошта мекенжайы;

лауазымы және жұмысқа орналасу орны туралы мәліметтер.

Өңдеу мақсаты:

оператордың қызметін жүзеге асыруға және ілгерілетуге бағытталған ақпараттық, жарнамалық, маркетингтік мақсаттар, оның ішінде ақпараттық таратулар мен маркетингтік буклеттерді/заң көмегі туралы ұсыныстарды, семинарлар мен өзге де іс-шараларға шақыруларды, кездесулерді ұйымдастыруды, «Семченко және серіктестер»ЖШҚ ұйымдастыратын және өткізетін семинарлар мен өзге де іс-шараларға қатысуды және қатысуды бағыттау.

Дербес деректерді өңдеу тәртібі мен шарттары

«Семченко және серіктестер» ЖШҚ-ның дербес деректерін жинауға және кейіннен өңдеуге субъектіден немесе оның өкілінен өңдеуге келісім алғаннан кейін ғана, сондай-ақ Ресей Федерациясының заңнамасында көзделген жағдайларда мұндай келісімді алмай-ақ жол беріледі. Келісім пайдаланушыдан сайтқа кірген сәттен бастап, төменде аталған қалқымалы терезенің мазмұнымен танысқан және сайтта болуды жалғастырған сәттен бастап алынған болып саналады.

Сайтта келесі ақпараты бар қалқымалы терезені орналастырыңыз:

«Бұл сайт трафикті талдау және жарнаманы теңшеу мақсатында жеке басын куәландыратын жеке деректерді жинау үшін cookies пайдаланады. Сайтта бола отырып, сіз соокіеѕ файлдарын пайдалануға келісесіз және дербес деректерді өңдеуге өз келісіміңізді бересіз. Толығырақ ақпарат сайт пайдаланушыларының Құпиялылық саясатында берілген.».

Субъектілердің жеке деректерін өңдеудің барлық жағдайларында «Семченко және серіктестер «ЖШҚ қолданыстағы заңнаманың, саясаттың және»Семченко және серіктестер» ЖШҚ жергілікті нормативтік актілерінің ережелерін басшылыққа алады.

Дербес деректерді тарату үшін Оператор субъектінің дербес деректерді өңдеуге өзге келісімдерінен бөлек ресімделетін тарату үшін Субъект рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім алуға тиіс. Субъект таратуға рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісімнің мазмұны Дербес деректер туралы Заңның 9-бабының 9-бөлігіне сәйкес белгіленген талаптарға сәйкес келуге тиіс. Оператор субъектіге тарату үшін Субъект рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісімде көрсетілген дербес деректердің әрбір санаты бойынша дербес деректердің тізбесін айқындау мүмкіндігін қамтамасыз етуге міндетті. Субъект тарату үшін рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісе отырып, Субъект оператордың осы дербес деректерді шектеусіз тұлғалар тобына беруге (қол жеткізуді ұсынудан басқа) тыйым салуларды, сондай-ақ осы дербес деректерді шексіз тұлғалар тобының өңдеуге немесе өңдеу (қол жеткізуді алудан басқа) шарттарын белгілеуге құқылы.

Жеке деректерді трансшекаралық беруді «Семченко және серіктестер» ЖШҚ субъектінің жазбаша келісімін алғаннан кейін Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасының ережелеріне сәйкес жүзеге асыра алады.

Ресей Федерациясының мемлекеттік органдары, Министрліктер мен ведомстволар өңделетін дербес деректерге тек Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген жағдайларда және тәртіппен қол жеткізе алады.

Егер Федералдық заңда өзгеше көзделмесе, Оператор дербес деректерді өңдеуді субъектінің келісімімен басқа тұлғаға осы адаммен жасалатын шарт негізінде тапсыруға құқылы. Оператордың тапсырмасы бойынша дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғалар дербес деректер туралы заңда көзделген дербес деректерді өңдеу қағидаттары мен қағидаларын сақтауға, сондай-ақ дербес деректерді қорғау жөнінде шаралар қабылдауға және осы саясатта және тиісті шартта белгіленген дербес деректерді өңдеудің өзге де қағидаларын сақтауға міндетті.

Дербес деректерді жинау кезінде, оның ішінде «Интернет» ақпараттық-телекоммуникациялық желісі арқылы Дербес деректер туралы Заңның 18-бабының 5-бөлігіне сәйкес Оператор Ресей Федерациясының аумағында орналасқан дерекқорларды пайдалана отырып, Ресей Федерациясы азаматтарының дербес деректерін жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), алуды қамтамасыз етеді Федерациялар.

Дербес деректерді өңдеу тәсілдері мен мерзімдері

6.1. «Семченко және серіктестер» ЖШҚ дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңарту, өзгерту), алуды, пайдалануды, беруді (тарату, ұсыну, қол жеткізу), иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды, жоюды жүзеге асырады.

«Семченко және серіктестер» ЖШҚ дербес деректерді аралас өңдеуді жүзеге асырады (автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып және пайдаланбай). Дербес деректерді өңдеу барысында алынған ақпарат оператордың ішкі желісі арқылы, сондай-ақ Интернет желісін пайдалану арқылы беріледі.

«Семченко және серіктестер» ЖШҚ дербес деректерді өңдеу мерзімі осы Саясаттың 4-тармағында көрсетілген дербес деректерді өңдеу мақсаттарына байланысты мерзімнен аспауы тиіс.

Дербес деректерді өңдеуді тоқтатудың шарты, сондай-ақ Келісімнің қолданылу мерзімінің аяқталуы немесе субъектінің оның дербес деректерін өңдеуге келісімін кері қайтарып алу (егер қолданыстағы заңнамада оператордың келісімі болмаған кезде дербес деректерді өңдеу құқығы көзделмесе), сондай-ақ дербес деректерді заңсыз өңдеуді анықтау болып табылады.

Дербес деректерді сақтау субъект тарапы, пайда алушы немесе кепілгер Субъект болып табылатын Федералдық заңда немесе шартта дербес деректерді сақтаудың өзге мерзімі белгіленген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді өңдеу мақсаттары талап ететіннен ұзағырақ емес субъектіні анықтауға мүмкіндік беретін нысанда жүзеге асырылады.

6.2. Cookie және автоматты логинг.

Cookie файлдары оператор ақпаратты автоматты түрде жинау және мазмұн сапасын жақсарту үшін пайдаланатын технологиялардың бірі болып табылады.

Сондай-ақ сайтта интернет-Статистика сервистерінің көмегімен сайт пайдаланушылары туралы, оның ішінде cookie файлдары арқылы иесіздендірілген деректерді автоматтандырылған жинау және өңдеу жүзеге асырылады.

Сайт пайдаланушысы сайтқа кіру үшін пайдаланатын аппараттық және бағдарламалық құралда Cookie файлдарымен (кез келген сайттар үшін немесе белгілі бір сайттар үшін) операцияларға тыйым салу, сондай-ақ бұрын алынған Cookie файлдарын жою мүмкіндігі болуы мүмкін екенін түсінеді.

Cookie файлының құрылымы, оның мазмұны мен техникалық параметрлері сайтпен анықталады және сайт пайдаланушысына ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Сайт орналастырған есептегіштерді пайдаланушының Cookie файлдарын талдау, сайтты пайдалану туралы статистикалық ақпаратты жинау және өңдеу, сондай-ақ сайттың тұтастай немесе олардың жеке функцияларын қамтамасыз ету үшін пайдалануға болады. Есептегіштердің техникалық параметрлері сайтпен анықталады және сайт пайдаланушысына алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Сайт сонымен қатар сайт пайдаланушысының метадеректері (IP мекенжайы мен орналасқан жері туралы деректер) сияқты жеке деректерді өңдей алады.

Дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету

«Семченко және серіктестер» ЖШҚ Ресей Федерациясының Дербес деректер туралы заңнамасында көзделген дербес деректер операторының міндеттерін орындауды қамтамасыз ету үшін қажетті және жеткілікті келесі шараларды қабылдады:

Оператор дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты адамды тағайындады;

Оператор дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты адамды тағайындады;

Оператор болып «Семченко және серіктестер» ЖШҚ ақпараттық жүйелерінің әкімшілері тағайындалды, оларда Дербес деректер сақталады;

Оператор дербес деректерді өңдеуге жіберілген адамдардың тізбесін бекітті;

Оператор дербес деректерді өңдеу, Ресей Федерациясының Дербес деректер саласындағы заңнамасын бұзушылықтарды анықтау және болдырмау және осындай бұзушылықтарды жою мәселелері бойынша жергілікті актілерді бекітті;

Автоматтандыру құралдарын пайдаланбай өңделетін Дербес деректер өзге ақпараттан, атап айтқанда оларды дербес деректердің жекелеген материалдық жеткізгіштерінде, арнайы бөлімдерде бекіту жолымен оқшауланған және арнайы жабдықталған үй-жайларда сақталады;

Дербес деректерді және олардың материалдық тасымалдағыштарын бөлек сақтау қамтамасыз етілген, оларды өңдеу әртүрлі мақсаттарда жүзеге асырылады және дербес деректердің әртүрлі санаттарын қамтиды;

Дербес деректер электрондық түрде «Семченко және серіктестер» ЖШҚ ақпараттық жүйелерінде, сондай-ақ дербес деректердің сақталуын қамтамасыз ететін және оларға рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмайтын шарттарды сақтай отырып, осы жүйелердің дерекқорларының мұрағаттық көшірмелерінде сақталады;

«Семченко және серіктестер» ЖШҚ белгілеген дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды қолданбай, ашық байланыс арналары мен Интернет желілері арқылы дербес деректерді беруге тыйым салынды;

Дербес деректерді өңдеудің Дербес деректер туралы Заңға және оған сәйкес қабылданған нормативтік құқықтық актілерге, дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарға, осы Саясатқа және «Семченко және серіктестер» ЖШҚ жергілікті актілеріне сәйкестігін ішкі бақылау жүзеге асырылады;

Дербес деректерді өңдеуді жүзеге асыратын «Семченко және серіктестер» ЖШҚ қызметкерлерін Ресей Федерациясының Дербес деректер туралы заңнамасының ережелерімен (оның ішінде дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптармен) және «Семченко және серіктестер» ЖШҚ-ның дербес деректерді өңдеу мәселелері бойынша жергілікті актілерімен мерзімді түрде таныстыру жүзеге асырылады;

«Семченко және серіктестер» ЖШҚ дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде өңделетін дербес деректерге қол жеткізу қағидалары белгіленді, сондай-ақ осындай ақпараттық жүйелерде дербес деректермен жасалатын барлық іс-әрекеттерді тіркеу және есепке алу қамтамасыз етілді;

Дербес деректердің машиналық тасымалдаушыларының есебі жүргізіледі;

Заңнамада белгіленген жағдайларда ақпаратты қорғау құралдары қолданылады;

«Семченко және серіктестер» ЖШҚ дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде оларды өңдеу кезінде дербес деректердің қауіпсіздігіне төнетін қатерлер анықталды;

Дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу фактілері анықталады және заңнама талаптарын сақтау және дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің жолын кесу үшін қажетті шаралар қабылданады;

Дербес деректердің ақпараттық жүйелері орналастырылған үй-жайлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету режимі ұйымдастырылған, бұл үй-жайларға кіруге құқығы жоқ адамдардың бақылаусыз кіру немесе осы үй-жайларда болу мүмкіндігіне кедергі келтіреді;

Ресей Федерациясының жеке деректер саласындағы заңнамасында қарастырылған басқа шаралар.

Дербес деректерді өңдеу кезінде «Семченко және серіктестер» ЖШҚ Дербес деректер туралы Заңның 19-бабында көзделген дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ дербес деректерге қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

Семченко және Серіктестер» ЖШС байланыстары мен деректемелері.

M06F9D5, Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., әдістеме к-сі, 45.

Тел.: +7 (775) 218-66-81

Электрондық пошта мекенжайы: info@semchenko.su